چرم مشهد در نمایشگاه مسکو

 

حضور چرم مشهد در در نمایشگاه اختصاصی معرفی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در روسیه،اردیبهشت 1395